STATUT

 

STATUT

 

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

W BĘDZINIE

 

 

 

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola

ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań przedszkola

ROZDZIAŁ IV Organy przedszkola

ROZDZIAŁ V Organizacja przedszkola

ROZDZIAŁ VI Nauczyciele i inni pracownicy

ROZDZIAŁ VII Wychowankowie przedszkola

ROZDZIAŁ VIII Współpraca z rodzicami

ROZDZIAŁ VIII Warunki bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu

ROZDZIAŁ IX Przepisy końcowe

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Przedszkole Samorządowe w Będzinie , zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną, która:

 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

 2. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

 4. realizuje programy nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Siedzibą przedszkola jest budynek w Będzinie nr 31

3. Organem prowadzącym jest Rada Gminy Będzino.

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

5. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Samorządowe w Będzinie.

6. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

76-037 B Ę D Z I N O 31

tel. 94/31-62-411

Reg. 330916723 NIP 499-03-57-995

 

7. Przedszkole prowadzi:

1)wychowanie przedszkole dla dzieci w wieku 2,5 - 6 lat;

2) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkole.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

 

§ 2

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

§ 3

1. Celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

§ 4

1. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3 ust. 1 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

 2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

 3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

 4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

   

 5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

 6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

 7. wychowanie przez sztukę;

 8. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

 9. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

 10. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

 11. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

 12. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

 13. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 § 4 a.

 

1.Do zadań Przedszkola należy:

 

 1. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;

 

 1. zorganizowanie systemu opiekuńczo - wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

 

 1. kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

 

 1. realizacja programów nauczania , które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego;

 

 1. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania;

 

 1. organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

 

 1. organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

 

 1. dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka;

 

 1. wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;

 

 1. wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

   

 

 1. umożliwianie wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

 

 1. zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej dzieciom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

 

 1. rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

 

 1. upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

 

 1. stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć ponad 5-godzinny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

 

 1. rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

 

 1. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m. in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;

 

 1. upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

 

 1. zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

 

 1. prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;

 

 1. egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

 

 1. dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego , zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;

 

 1. kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

 

 

 

 

2. Przedszkole kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec placówki, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

 

3. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno - psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Sposoby realizacji zadań przedszkola

 

§ 5

1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

 1. szczegółowe cele edukacyjne;

 2. tematykę materiału edukacyjnego;

 3. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:

 1. opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

 2. zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);

 3. zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 1. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu.

 2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.

 3. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.

 4. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

 5. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 6

 

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece jednemu nauczycielowi, zwanego dalej wychowawcą grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.

 

§ 6a

 

 

1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

 § 7

1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

 1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 83 niniejszego statutu;

 2. zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad:

  1. co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela,

  2. co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czas), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce ( organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze),

  3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

  4. pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, w tym są czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

 3. opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;

 4. przestrzeganie liczebności grup;

 5. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

 6. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

 7. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

 8. kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;

 9. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;

 10. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

 

 1. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

 2. ogrodzenie terenu przedszkola;

 3. wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

 4. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci,

 5. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;

 6. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

§ 8

1.W przedszkolu organizuję się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

 1. Pomoc jest udzielana przez nauczycieli i specjalistów.

 § 9

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

 1. rodzicami;

 2. psychologiem;

 3. pedagogiem;

 4. poradniami psychologiczno - pedagogicznymi;

 5. podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 § 10

1.  Pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy:

 1. rodziców;

 2. nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z wychowankiem;

 3. specjalisty;

 4. poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

 

 

                                                                                               § 11

1. Celem pomocy psychologiczno - pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków, wynikających z :

 1. wybitnych uzdolnień;

 2. niepełnosprawności;

 3. niedostosowania społecznego;

 4. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

 5. specyficznych trudności w uczeniu się ;

 6. zaburzeń komunikacji językowej;

 7. choroby przewlekłej;

 8. zaburzeń psychicznych;

 9. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 10. zaniedbań środowiskowych;

 11. trudności adaptacyjnych;

 12. odmienności kulturowej.

§ 12

 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na :

 1. diagnozowaniu środowiska wychowanka;

 

 1. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości psychofizycznych wychowanków oraz indywidualnych potrzeb wychowanków, poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej ( diagnoza przedszkolna);

 

 1. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;

 

 1. wspieraniu wychowanków z wybitnymi uzdolnieniami;

 

 1. opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno -terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla dzieci niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla wychowanków posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej;

 

 1. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków i rodziców;

 

 1. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

 

 1. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

 

 1. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

 

 1. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 

 1. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

 

 1. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

 

 § 13

 

 

1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest organizowana w formie:

 

 1. działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

 

 1. działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych wychowanków oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;

 

 1. zindywidualizowanej pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

 

 1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych ( za zgodą organu prowadzącego);

 

 1. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

 

 1. działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 

 § 14

 

1. Zainteresowania wychowanków oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, dzieckiem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznych.

 

2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca grupy składa wniosek do dyrektora przedszkola o objęcie dziecka opieką Zespołu, o którym mowa w § 36 statutu przedszkola.

 

3. Organizowane w przedszkolu konkursy, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Wychowankowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela.

 

§ 15

 

1. Indywidualizacja pracy z wychowankiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

 

 1. dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka;

 2. dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych dziecka;

 3. przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania umiejętności dziecka;

 4. różnicowaniu stopnia trudności i form prac podczas zajęć.

 § 16

1. W przedszkolu, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

2. Zajęcia dydaktyczne to zajęcia logopedyczne, prowadzone za zgodą organu prowadzącego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 15 wychowanków. Czas trwania zajęć wynosi 15 minut dla dzieci w wieku 3 - 4 lata, a dla dzieci w wieku 5 -6 lat do 30 min. Okres objęcia dziecka opieką logopedyczną określa dyrektor przedszkola na wniosek Zespołu, o którym mowa w § 24 statutu przedszkola.

§ 17

1. Zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne i rewalidacyjno - wychowawcze prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

 § 18

Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

 § 19

O objęciu dziecka zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor przedszkola.

 § 20

1. W celu objęcia ucznia całościową pomocą psychologiczno - pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań pomocowych w przedszkolu funkcjonuję Zespół d.s Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej. Zespół powołuje dyrektor przedszkola.

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków , w tym:

  1. rozpoznawanie u 5 i 6 -latków ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

  2. rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień.

 2. określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania;

 3. dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej wychowankom, w tym efektywności prowadzonych dodatkowych świadczeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem;

 4. opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno -terapeutycznych dla wychowanków niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno -terapeutycznych dla dzieci niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

 5. opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dla wychowanka posiadającego opinię poradni pedagogiczno - psychologicznej oraz wychowanków, u których dokonano rozpoznania w § 11 statutu przedszkola;

 6. podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych;

 7. organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno -pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli;

 8. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec rodziców i nauczycieli;

 9. wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka;

 10. współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

3. W skład każdego Zespołu wchodzą; dyrektor jako przewodniczący, wychowawcy poszczególnych grup, nauczyciele religii i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu.

4. Rodzice dziecka mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczącej ich dziecka. O terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach zawiadamia rodziców, na piśmie, dyrektor przedszkola.

5. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu, dyrektor przedszkola informuje na piśmie rodziców o przyjętych przez Zespół ustaleniach.

6. Na wniosek dyrektora przedszkola w pracach Zespołu może uczestniczyć także przedstawiciel organu prowadzącego i przedstawiciel poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w rejonie, której znajduje się przedszkole.

 § 21

1. Zespół zajmuje się diagnozowaniem wychowanków, planowaniem pomocy psychologiczno -pedagogicznej, realizacją jej i badaniem efektywności działań w przypadkach:

 1. z urzędu”, gdy dziecko posiada opinię poradni pedagogiczno - psychologicznej;

 2. na wniosek nauczyciela , gdy stosowane przez niego formy pomocy nie przyniosły oczekiwanej poprawy;

 3. na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów),

 4. na wniosek zatrudnionego specjalisty.

§ 22

1. W przypadkach, o których mowa w § 11 oraz dla dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Wychowanka zwaną dalej „ Kartą ”.

2. Karta zawiera:

 1. imię ( imiona) i nazwisko wychowanka;

 2. nazwę przedszkola oraz oznaczenie grupy , do której dziecko uczęszcza;

 3. podstawę założenia Karty (opinia PPP, wniosek rodzica, nauczyciela), a w tym:

  1. diagnozę wynikającą z opinii wydanej przez poradnię psychologiczno -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

  2. informacje o stanie zdrowia dziecka lub

  3. rozpoznanie dokonane przez Zespół;

 4. obszary, w których dziecko potrzebuje pomocy psychologiczno - pedagogicznej, z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne tego wychowanka;

 5. zalecane formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej, sposoby ich udzielania oraz czas trwania i wymiar godzin, w którym powinny być realizowane;

 6. podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu;

 7. podpis dyrektora przedszkola.

 1. Po upływie okresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, wskazanej przez Zespół i przydzielonej , za zgodą organu prowadzącego, przez dyrektora przedszkola, Zespół , o którym mowa § 36 statutu przedszkola, dokonuje okresowej oceny efektywności udzielanej pomocy oraz propozycje form i sposobów udzielania pomocy na kolejny okres, z określeniem czasu trwania i wymiaru godzin, w którym powinny być realizowane. Okresowa ocena ma być odnotowana w Karcie.

 2. Karta jest dokumentem przedszkolnym i podlega przepisom w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczani, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 3. W przypadku przejścia wychowanka do innego przedszkola lub do i klasy szkoły podstawowej, Kartę przekazuje się do tej placówki za zgodą rodziców.

 4. Po ukończeniu przez dziecko wychowania przedszkolnego, oryginał Karty otrzymują rodzice.

 § 23

Na podstawie prowadzonych w przedszkolu Kart, dyrektor przedszkola dokonuje bilansu potrzeb na dany rok szkolny, w szczególności określa formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację. Z wnioskiem o przydział potrzebnej liczby godzin i etatów występuje do organu prowadzącego.

§ 24

Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej udziela Powiatowa Poradnia Pedagogiczno - Psychologiczna w Koszalinie na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

 § 25

1. Do zadań pedagoga , psychologa należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących wychowanków, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka;

 2. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno -pedagogicznej w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym dziecka;

 3. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

 4. wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka;

 5. określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno –l pedagogicznej zarówno dzieciom, rodzicom , jak i nauczycielom;

 6. organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

 7. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do wychowanków z udziałem rodziców i nauczycieli;

 8. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

 9. prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;

 10. wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki;

 11. diagnozowanie dojrzałości szkolnej; [ „O” ]

 12. udział w opracowywaniu programów profilaktyki;

 13. udział w posiedzeniach Zespołu d/a Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej;

 14. realizacja zadań przypisanych Zespołom;

 15. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 26

1.Do zadań logopedy należy:

 1. przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;

 2. diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;

 3. prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub w grupach;

 4. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dzieci wymagających intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;

 5. udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;

 6. prowadzenie terapii logopedycznej poprzez prowadzenie raz w miesiącu ćwiczeń logopedycznych we wszystkich grupach zerowych;

 7. prowadzenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

 8. udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej;

 1. stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia rewalidacyjno - kompensacyjnych;

 2. organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;

 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka;

 4. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 § 27

1.Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolny.

2. Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej placówce.

5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym.

6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio:

 1. z oddziałem przedszkolnym, albo;

 2. indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu przedszkola

w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia przedszkolnego kształcenia ogólnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne przygotowanie przedszkolne dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowejwychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych wychowanka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

9. Na podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

10.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni

11. Wychowankom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola.

§ 28

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

 

 1. udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania pomocy materialnej wychowankom Przedszkola w Będzinie

 2. występowania o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.

 § 29

 

1. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych przedszkola.

 § 30

Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy przedszkola

 

§ 31

 

1. Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola;

 2. Rada Pedagogiczna;

 3. Rada Rodziców.

§ 32

Każdy z wymienionych organów w, § 31 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.

 § 33

1.Dyrektor przedszkola:

 1. kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;

 2. jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

 3. jest organem nadzoru pedagogicznego;

 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

 5. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

 § 34

Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

 § 35

Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

 

§ 36

Dyrektor przedszkola:

1. Kieruje działalnością opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną, a szczególności:

  1. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;

  2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej

  3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

  4. powołuje komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba;

  5. udziela nauczycielom pomocy w opracowywaniu miesięcznych planów pracy;

  6. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

  7. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;

  8. przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

  9. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

  10. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców

  11. stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w przedszkolu;

  12. organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w rozdziale V statutu przedszkola;

  13. zawiadamia rodziców ( prawnych opiekunów) o terminie posiedzenia Zespołu zajmującego się planowaniem i sprawowaniem pomocy psychologiczno -pedagogicznej. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu dyrektor informuje na piśmie rodziców o przyjętych przez Zespół ustaleniach;

  14. dokonuje bilansu potrzeb, a w szczególności określa formy i pomocy psychologiczno - pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację oraz występuje do organu prowadzącego i ich przydział;

  15. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje wychowankom nauczanie indywidualne na zasadach określonych w § 44 statutu przedszkola;

  16. udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub w formie indywidualnego nauczania;

  17. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;

  18. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;

  19. powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu zespoły przedmiotowe, problemowo - zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej, o których mowa w § 34 statutu przedszkola;

  20. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;

  21. stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej wychowankom, w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba;

  22. opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;

  23. skreśla z listy przyjętych do przedszkola, z zachowaniem zasad zapisanych w § 99 statutu;

  24. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjno -wychowawcze;

  25. zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają;

  26. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.

  1. Organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:

 

   1. opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;

   2. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;

   3. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno - wychowawczej;

   4. ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczycieli, stosownie do specyfiki przedszkola;

   5. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu wychowanków w budynku przedszkolnym i placu zabaw;

   6. dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

   7. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

   8. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola;

   9. opracowuje projekt planu finansowego przedszkola i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;

   10. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

   11. dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw;

   12. za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych przedszkola tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;

   13. organizuje prace konserwacyjno –remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;

   14. powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku placówki;

   15. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji placówki zgodnie z odrębnymi przepisami;

   16. organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

 

  1. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

 

    1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;

    2. dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;

    3. decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;

 

 

    1. opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;

    2. dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

    3. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom obsługi przedszkola;

    4. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;

    5. udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;

    6. załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

    7. wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

    8. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego

    9. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

    10. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

    11. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

    12. współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;

    13. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 

§ 37

Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora przedszkola. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§ 38

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.

§ 39

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

§ 40

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

§ 41

1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności;

 2. zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;

 3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

 4. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko;

 5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;

 6. uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu.

 § 42

1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

  1. opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku przez dyrektora;

  2. opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

  3. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

  4. opiniuje projekt finansowy przedszkola;

  5. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;

  6. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

  7. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

  8. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

  9. opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu;

  10. opiniuje organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;

  11. opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze.

§ 43

1. Rada Pedagogiczna ponadto:

 1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;

 2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;

 3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;

 4. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola;

 5. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

 6. może wybierać delegatów do Rady Przedszkola, jeśli taka będzie powstawała;

 7. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;

 8. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

 9. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

   

§ 44

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub, co najmniej 1/3 jej członków.

§ 45

Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

§ 46

Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 47

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które modą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 48

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców.

   1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.

   2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.

   3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału przedszkolnego.

   4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.

   5. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic ( prawny opiekun).

   6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

     1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

     2. szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;

     3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 

 

   1. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

   2. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

 

§ 49

1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

     1. uchwala regulamin swojej działalności;

     2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy, o ile taki jest wprowadzany;

     3. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki, o ile taki jest wprowadzany.

 1. Programy, o których mowa w § 49 ust. 1 pkt 2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.

 2. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 § 50

 

1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

  1. opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora;

  2. opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

  3. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

  4. opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć;

 § 51

1. Rada Rodziców może:

   1. wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

   2. występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;

   3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

   4. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 

§ 52

Zasady współpracy organów przedszkola.

    1. Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

    2. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola.

    3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

    4. Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

    5. Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

    6. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

    7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

    8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkola.

    9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 52niniejszego statutu.

                               § 53

 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.

 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

  1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;

  2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

  3. dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

  4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

 2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

 3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

 4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

 5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

 

ROZDZIAŁ V

Organizacja przedszkola

 § 54

 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 § 55

Przedszkole jest 3 lub 4 – oddziałowe.

 § 56

Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 9,5 godziny dzienne: od 6.30 do 16.00

 § 57

Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00 – 13.00.

 § 58

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.

 § 59

Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 21.

 § 60

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa.

 § 61

Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.00

 § 62

1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

 1. 4 sale do zajęć dla poszczególnych grup;

 2. salę gimnastyczną;

 3. kuchnię z zapleczami;

 4. szatnię dla dzieci;

 5. plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw.

                                § 63

 

1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora. W przedszkolu jest realizowany Program Wychowawczy „ ………” Program Profilaktyki „ ………”, uchwalone przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 § 64

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 § 65

1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: zajęcia umuzykalniające, nauka języka angielskiego, rytmika,nauka tańca i.t.p.

2. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

   1. z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - około 15 minut;

   2. z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.

 § 66

1. Przedszkole, na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) organizuje naukę religii dla grupy nie mniejszej niż 7 osób z oddziału.

 1. W przypadku mniejszej liczby dzieci, których rodzice ( prawni opiekunowie) złożyli pisemne życzenie udziału ich dzieci w nauce religii, naukę religii prowadzi się w grupie międzyoddziałowej.

 2. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych.

 § 67

 

1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne. Zajęcia dodatkowe, zorganizowane na wniosek Rady Rodziców są odpłatne.

2. Wysokość opłat i sposób uiszczania opłat za zajęcia dodatkowe reguluje umowa zawarta pomiędzy organizatorem zajęć, a dyrektorem przedszkola.

§ 68

Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

§ 69

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel ( nauczyciele) opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 § 70

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 

2. Dyrektor przedszkola opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 30 kwietnia każdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 25 maja danego roku.

 

3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników , w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole.

 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola dyrektor , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

§ 71

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów). Proporcje zachowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wynoszą:

   1. co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

   2. co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze, itp.);

   3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

 § 72

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

 1. W godzinach 6.30 - 8.00:

  1. schodzenie się dzieci,

  2. zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,

  3. prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym,

  4. zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie,

  5. ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem,

  6. przygotowanie do śniadania.

 2. W godzinach 8.00 - 11.00:

 1. śniadanie,

 2. zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań,

 3. prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym, stymulującym, korekcyjnym,

 4. zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej,

 5. zabawy ruchowe z prawidłami,

 6. spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym,

 7. zabawy w ogrodzie przedszkolnym,

 8. przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

 1. W godzinach 11.00 – 14.00:

 1. obiad,

 2. zajęcia programowe o charakterze poszerzającym,

 3. opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr,

 4. zabawy uspokajające i relaksujące,

 5. spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań,

 6. zajęcia dodatkowe,

 7. przygotowanie do podwieczorku

W oddziale I po obiedzie dzieci leżakują.

 1. W godzinach 14.00 – 16.00

 1. podwieczorek.

 2. prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym,

 3. gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne,

 4. zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci.

 1. Program wychowania przedszkolnego realizowany jest w godzinach 8.00 – 13.00.

 § 73

Odpłatność za przedszkole.

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Gminy w Będzinie oraz rodziców ( prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

 2. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz świadczenia udzielane w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, ustala organ prowadzący przedszkole w formie uchwały.

 3. Stała opłata miesięczna, o której mowa w ust. 2 nie podlega zwrotowi. W przypadku nieobecności dziecka trwającej nieprzerwanie przez okres 30 dni, rodzicom przysługuje zwolnienie od tej opłaty za okres jednego miesiąca.

 4. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w formie komunikatu.

 5. Opłata, o której mowa w ust. 4 podlega zwrotowi w kwocie równej iloczynowi dni nieobecności i stawki za wyżywienie, jeżeli nieobecność jest dłuższa niż jeden dzień. Zwrot nadpłaty następuje w formie odliczenia od należności w następnym miesiącu.

 6. Opłata za zapewnienie opieki poza godzinami koniecznymi do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj. 5 godzin dziennie, ma charakter opłaty stałej i stanowi równowartość – zdeklarowanych odpowiednio w skali tygodnia i miesiąca dni pobytu dziecka pomnożonej przez 1/30 czesnego.

 7. Opłata, o której mowa w ust. 6, nie podlega zwrotowi w przypadku doraźnych nieobecności dziecka w przedszkolu.

 8. Opłata, o której mowa w ust. 6 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka powyżej 30 dni. Zwrot opłaty następuje w formie odliczenia należności w kolejnym miesiącu.

 9. Deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz rodzajów spożywanych posiłków w odpowiednich dniach tygodnia, a tym samym wysokości wnoszenia opłat, rodzic przedkłada w „Karcie Zgłoszenia do Przedszkola”.Podejmowanie w trakcie roku szkolnego jakichkolwiek zmian do wcześniejszych deklaracji wymaga pisemnego wystąpienia rodzica do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

 10. Rodzice dzieci 5 i 6 – letnich realizujących w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie do szkoły w zakresie podstawy wychowania przedszkolnego nie wnoszą żadnych opłat, pod warunkiem, że dziecko przebywa w przedszkolu 5 godzin i nie korzysta z wyżywienia.

 11. Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za pobyt należy dokonywać do 15 – tego każdego miesiąca w formie gotówkowej u intendenta we wskazanym terminie.

 12. W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola, przedszkole może naliczyć ustawowe odsetki.

 13. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust. 2, 4 i 6, przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

 14. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyżywienie można odebrać, po złożeniu wniosku lub przekazać na cele przedszkola.

 15. Rodzice dziecka mogą wystąpić z wnioskiem do GOPS –u o całkowite lub częściowe sfinansowanie odpłatności za wyżywienie w przedszkolu.

 § 74

Pracownik przedszkola ma prawo korzystać z posiłków wydawanych przez kuchnię przedszkola. Pracownik pokrywa w całości koszt „ wsadu do kotła”.

 § 75

1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

§ 76

W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VI

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkoli

 § 77

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

 § 78

1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 1. odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

 2. otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola;

 3. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m. in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;

 4. indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Wychowanka oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

 5. prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozą przedszkolną) w grupach 5 i 6 - latków;

 6. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu;

 7. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,] ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień dziecka;

 8. wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie opieką Zespołu d. s pomocy Psychologiczno - pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

 9. aktywny udział w pracach Zespołu d. s pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz innych do, których nauczyciel należy;

 10. dostosowanie wymagań edukacyjnych z zajęć do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej, w tym poradni specjalistycznej;

 11. tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt będący na wyposażeniu sali;

 12. kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;

 13. dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;

 14. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci.

 15. wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;

 16. rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;

 17. organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;

 18. doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;

 19. aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;

 20. przestrzeganie dyscypliny pracy;

 21. prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;

 22. kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;

 23. dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;

 24. przestrzeganie tajemnicy służbowej;

 25. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

 26. opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;

 27. wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

 

 1. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:

  1. dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;

  2. tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;

  3. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;

  4. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;

  5. organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;

  6. wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;

  7. wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę Sali;

  8. okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;

  9. unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;

  10. stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;

  11. współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, intendentem w sprawach żywienia dzieci;

  12. wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;

  13. dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;

  14. udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;

  15. przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

 § 79

 

1. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

 1. skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;

 2. do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;

 3. do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

 4. nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;

 5. do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

 6. nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.

 7. kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

 8. dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

 9. zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;

 10. usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;

 11. udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;

 12. nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

 § 80

 

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

 

2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 

 1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

 

 1. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

 

 1. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

 

 1. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

 

 1. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

 

 1. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

 

 1. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

 

 1. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

 

 

3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

 

§ 81

 

 

1. Zadania intendenta.

 1. Do zadań intendenta związanych z obiegiem pieniędzy należy:

  1. pobieranie zaliczek z kasy na zakup artykułów żywnościowych i rozliczanie się z nich na bieżąco po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji dyrektora,

  2. przyjmowanie odpłatności od rodziców i personelu na kwitariuszu przychodowym,

 1. Do zadań intendenta związanych z gospodarką magazynową należy:

  1. sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do poręcznych ksiąg inwentarzowych oraz na liszki inwentarzowe po ich uprzednim oszacowaniu,

  2. prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowych, aktualizacji wywieszek inwentarzowych,

  3. zabezpieczenie magazynów przed pożarem, kradzieżą i zanieczyszczeniem,

  4. racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku,

  5. utrzymywanie czystości (sprzątanie) magazynów żywnościowych.

 2. Do zadań intendenta związanych z działalnością organizacyjno – gospodarczą należą:

  1. wykonywanie badań profilaktycznych,

  2. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bph. I p/poż,

  3. udział w szkoleniach bhp i p/poż,

  4. uczestniczenie w kasacji i spisach z natury,

  5. zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  6. wykonywanie poleceń dyrektora.

 3. Do zadań intendenta związanych z żywieniem dzieci i personelu należą:

  1. planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością oraz umieszczanie jadłospisu do wiadomości rodziców,

  2. wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza i wpisywanie ich do dziennika żywieniowego,

  3. przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie,

  4. prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem,

  5. prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego,

  6. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywania posiłków zgodnie z przeznaczeniem).

 

§ 82

1. Zadania kucharki:

 1. uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;

 2. przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;

 3. pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem;

 4. dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;

 5. utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;

 6. pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepidu;

 7. znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

 8. natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;

 9. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;

 10. udział w szkoleniach bhp i p/poż;

 11. wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związanych z organizacją pracy w przedszkolu.

                                                                                       § 83

1. Zadania pomocy kuchennej:

 1. obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;

 2. rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;

 3. przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;

 4. pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;

 5. mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;

 6. sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym;

 7. wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac;

 8. zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności;

 9. znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

 10. współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;

 11. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;

 12. udział w szkoleniach bhp i p/poż;

 13. wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w przedszkolu.

                                                                                § 84

1. Zadania pomocy nauczyciela:

 

 1. Sprzątanie:

 

Codziennie

  1. zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów,

    

 

 1. Opieka nad dziećmi:

 

  1. pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na dwór,

  2. opieka w czasie spacerów i wycieczek,

  3. pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,

  4. udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

  5. udział w dekorowaniu sali,

  6. sprzątanie po „małych przygodach”,

  7. pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.

 

 1. Przestrzeganie BHP:

  1. odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,

  2. zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.

 

 1. Gospodarka materiałowa:

  1. znajomość stanu posiadania środków czystości, zgłaszanie intendentce ich braków,

  2. umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,

  3. zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu,

  4. dbałość o powierzony sprzęt, rośliny,

  5. odpowiedzialność materialna za przydzielony sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.

 

 1. Sprawy ogólne:

  1. nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielek,

  2. dbałość o estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne,

  3. mycie umywalek, sedesów wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących,

  4. sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych,

  5. zmywanie, pastowanie w miarę potrzeby częściowo (raz na 2 tygodnie całości).

 

 1. Do codziennych obowiązków należy utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.

 

1 raz w miesiącu:

a) generalne porządki – mycie okien, drzwi, lamperii, parapetów, glazury,

b) pranie firanek, mycie podłóg, listew, lamp oświetleniowych,

c) mycie zabawek, sprzętów, mebli.

 

 1. Organizacja posiłków:

 

  1. przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż 10 minut przed posiłkiem,

  2. rozdawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom,

  3. estetyczne podawanie posiłków (uwzględnienie noży, widelców),

  4. przestrzeganie obowiązków wydania ciepłych posiłków,

  5. podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia,

  6. pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzące,

 

 § 85

1. Zadania konserwatora:

 1. systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń;

 2. kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno kanalizacyjnych, grzewczych,

 3. systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;

 4. wykonywanie prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania, zlecanych przez dyrektora;

 5. dbanie o powierzony sprzęt;

 6. utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;

 7. udział w szkoleniach bhp i p/poż;

 8. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;

 9. wykonywanie poleceń dyrektora.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Wychowankowie przedszkola

 § 86

 

Zasady rekrutacji do przedszkola.

1. W pierwszej kolejności do przedszkoli przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Będzino i w jej obwodach szkolnych, korzystające z całodziennej opieki placówki tj. powyżej 5 godzin dziennie. Wysokość deklarowanej liczby godzin decyduje o kolejności przyjęcia dziecka do przedszkola.

2. Wszystkim dzieciom 5 i 6-letnim gwarantuje się możliwość realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub, w przypadku braku wolnych miejsc, w innej placówce ( w przedszkolu lub w szkole) wskazanej przez dyrektora przedszkola.

3. Dzieci już uczęszczające do przedszkola mają prawo do opieki w kolejnych latach.

4. Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych przyjmowane są poza kolejnością.

1. Dzieci:

a) rodziców pracujących,

b) rodziców mających przyrzeczone zatrudnienie lub deklarujących podjęcie pracy pod warunkiem dostarczenia w dniu przyjęcia dziecka do przedszkola zaświadczenia (-eń) o zatrudnieniu,

c) matek lub ojców samotnie wychowujących dziecko,

d) matek lub ojców, wobec których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,

przyjmowane są w miarę posiadanych wolnych miejsc, wg następującej kolejności:

· dzieci z rodzin objętych opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej spełniających kryteria zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 127, poz.1055 z 13 sierpnia 2009 r.),

· dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola,

· dzieci posiadające dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 14 roku życia,

· dzieci, które drugi lub trzeci raz ubiegają się o przyjęcie do przedszkola (dotyczy tylko tej placówki),

· pozostałe dzieci o przyjęciu których decyduje liczba wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych i sytuacja rodzinna dziecka – komisja rekrutacyjna rozpatruje sytuację rodzinną na podstawie danych zawartych w KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA oraz na podstawie dodatkowych dokumentów dostarczonych przez rodziców lub opiekunów prawnych,

· jeżeli takie same kryteria spełnia kilkoro dzieci, komisja rekrutacyjna może poprosić rodziców/prawnych opiekunów na rozmowę i przedłożenie dokumentów np. zaświadczenie o zarobkach wystawione przez zakład pracy,

· w przypadku wolnych miejsc, za zgodą Wójta Gminy Będzino, do przedszkola mogą być przyjęte dzieci rodziców niepracujących, dzieci spoza Gminy Będzino oraz dzieci objęte opieką do 5 godzin.

 1. Pobieranie i składanie kart zgłoszeń na nowy rok szkolny odbywa się od 1 do 31 marca danego roku kalendarzowego.

 2. Do 20 kwietnia karty zgłoszeń rozpatruje komisja rekrutacyjna w składzie: dyrektor placówki, przedstawiciel rady rodziców, przedstawiciel rady pedagogicznej.

 3. Do 31 maja na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszona lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 4. Rodzice dziecka, które nie zgłosiło się 1 września w przedszkolu muszą usprawiedliwić nieobecność w ciągu 7 dni. Nie usprawiedliwienie nieobecności powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków.

 5. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w miesiącu wrześniu.

11. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc, przyjęć dzieci dokonuje dyrektor placówki.

12. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjmowanie dzieci w każdym czasie roku szkolnego.

 § 87

Dziecko w wieku 5 i 6 lat może odbywać w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 § 88

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dziecko może być objęte wychowaniem przedszkolnym także po ukończeniu 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Warunkiem kontynuowania pobytu lub przyjęcia dziecka do przedszkola po ukończeniu 7 roku życia jest dostarczenie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, której mieszka dziecko o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 § 89

1. W uzasadnionych przypadkach może być przyjęte do przedszkola dziecko, które ukończyło 2 lata.

  1. Dziecko 2 – letnie może być przyjęte do przedszkola w przypadkach:

   1. niemożności zapewnienia dziecku całodobowej opieki;

   2. szybszego, niż przeciętny rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.

 § 90

Prawa i obowiązki przedszkolaka.

1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

 2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;

 3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;

 4. poszanowaniu jego godności osobistej;

 5. poszanowaniu własności;

 6. opieki i ochrony;

 7. partnerskiej rozmowy na każdy temat;

 8. akceptacji jego osoby.

 9. indywidualnego nauczania w przypadkach określonych w § 27;

 10. korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;

 11. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań , jeśli nie naruszają one praw innych;

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

 1. szanować kolegów i wytwory ich pracy;

 2. nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

 3. szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

 4. dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;

 5. przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

 6. sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

 7. przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

 8. słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

 § 91

Nagrody i kary.

1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:

 1. ustną pochwałą nauczyciela.

 2. pochwałą do rodziców,

 3. nagrodą rzeczową,

 4. listem gratulacyjnym,

 5. pochwałą dyrektora ,

 6. odznaką honorowa przedszkola.

2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:

 1. reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania,

 2. odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza,

 3. odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy,

 4. powtarzanie poprawnego zachowania,

 5. czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

 § 92

Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

 1. nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc;

 

 1. zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego;

 

 1. utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;

 

 1. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

2. Dyrektor przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy referuje problem.

3. Wychowawca zachowuje obiektywizm. Zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

4. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę w danej sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

5. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola.

6. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

7. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

8. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.

9. Zasady skreślania z listy wychowanków nie dotyczą dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 

ROZDZIAŁ VIII

Współpraca z rodzicami

§ 93

 

Prawa i obowiązki rodziców.

 1. Rodzice mają prawo do:

  1. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

  2. znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

  3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

  4. wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

  5. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

  6. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

  7. zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;

  8. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;

  9. wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

  10. udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

 2. Rodzice mają obowiązek:

   1. regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

   2. współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;

   3. przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

   4. odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

   5. informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

   6. zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

   7. znać i przestrzegać postanowień statutowych;

   8. przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

   9. interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

   10. kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

   11. zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

   12. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

   13. bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

   14. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

   15. informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

   16. dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.

   17. zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

   18. kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

 § 94

Formy współpracy z rodzicami.

1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:

 1. rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;

 2. ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;

 3. podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:

 

   1. prowadzenie biblioteki dla rodziców z literaturą pedagogiczną pomagającą w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych,

 

   1. prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii na zebraniach ogólnych,

 

   1. rozmowy indywidualne,

 

   1. zebrania grupowe i ogólne,

 

   1. gazetkę dla rodziców

 

 1. uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:

 

 1. zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,

 

 1. kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,

 

 1. utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.

 

 1. Przedszkole w miesiącach letnich organizuje „ dni otwarte” dla nowoprzyjętych dzieci. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:

 

 1. obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;

 

 1. oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal;

 

 1. analizy stosowanych metod wychowawczych;

 

 1. obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;

 

 1. obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem.

§ 95

Informacje porządkowe dla rodziców.

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.30 -8.00. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub dyżurującej pomocy nauczyciela. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.

 

3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.

4. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.

5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

6. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.

8. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.

 

9. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

10. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.

 § 96

Zasady odbierania dzieci z przedszkola.

1. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.

2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 16.00.

3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.

4. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic ( opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości ( nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.

5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.

9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

10. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 17.00. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami ( Komisariat Policji w Będzinie).

11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

§ 97

  Wyposażenie wychowanka.

1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory toaletowe do mycia zębów, pidżamę i poszwę ( w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym (4, 5 i 6–latki). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. Na początku roku szkolnego wychowawczynie wywieszają spis materiałów i przyborów do zajęć plastycznych, w które należy dziecko zaopatrzyć.

3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie i zagubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

 

ROZDZIAŁ IX

Warunki bezpiecznego pobytu w przedszkolu

 

                                                                                  § 98

 

Warunki bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu.

    1. Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane , by nie umożliwić wejście osobom niepożądanym.

    2. Obce osoby mogą być wpuszczone do budynku przedszkola po wylegitymowaniu się i tylko za zgodą dyrektora przedszkola.

    3. Wszyscy rodzice mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi przedszkola podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni.

    4. W widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z numerami telefonów alarmowych.

    5. W przedszkolu określone są miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsce lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.

    6. W przedszkolu jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

    7. Instalacje grzewcze i elektryczne chronione są przed bezpośrednim dostępem dzieci. e

    8. Przedszkole zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie przedszkola oraz poza jego terenem w trakcie wycieczek:

1) podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe jest obowiązany odebrać dzieci biorące udział w zajęciach z poszczególnych sal oraz je sprowadzić pozajęciach. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;

2) podczas zajęć poza terenem przedszkola pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczkiwraz z opiekunami.

11. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, plac zabaw nauczyciel zapoznaje rodziców i dzieci z regulaminem korzystania ze sprzętu będącego na ich wyposażeniu..

12. Budynek przedszkola jest monitorowany całodobowo ( na zewnątrz).

13. Przedszkole na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.

14. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad grupą przejmuje inny pracownik przedszkola.

15. W razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę oraz Dyrektora Przedszkola.

16. Dyrektor Przedszkola powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie przedszkola pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.

17. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

 

 

ROZDZIAŁ X

Przepisy końcowe

 § 99

 

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 100

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt.

 

 

 

§ 101

 

Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

 

§ 102

 

Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji)do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

 

§ 103

 

O wprowadzonych zmianach ( nowelizacjach) do statutu dyrektor przedszkola zawiadamia organ prowadzący przedszkole.

 

§ 104

 

Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu, jako załącznik do obwieszczenia, po otrzymaniu upoważnienia od Rady Pedagogicznej.

 

 

 

 

 

Statut Przedszkola uchwalony

przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2012 r.

 

                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                               Przedszkola Samorządowego

                                                                                                                        w  Będzinie

 

                                                                                                                    mgr  Elżbieta  Kudełko

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )