STATUT

 

 

STATUT

 

 

PRZEDSZKOLA W BĘDZINIE

 

SPIS TREŚCI:

 

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola

ROZDZIAŁ III Sposób realizacji zadań przedszkola

ROZDZIAŁ IV Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

ROZDZIAŁ V Współpraca z rodzicami

ROZDZIAŁ VI Organy przedszkola

ROZDZIAŁ VII Organizacja przedszkola

ROZDZIAŁ VIII Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie

dziecka w przedszkolu

ROZDZIAŁ IX Nauczyciele i inni pracownicy

ROZDZIAŁ X Wychowankowie przedszkola

ROZDZIAŁ XI i XII Przepisy końcowe

 

 

 

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/2017

Przedszkola w Będzinie

z dnia 30.11.2017

 

Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz.U.z 2017 r. poz. 59, art. 102 );

 2. Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 luty 2017 roku w sprawie wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 365);

 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017, poz.649),

 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017, poz.1591),

 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017, poz.1591),

 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.);

 8. Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);

 9. Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r(t. j. ze zmianami Dz. U. z 2017 r. poz. 1189);

 10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 1611);

 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz 1646)

 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędącychobywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1453);

 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym( Dz. U. z 2017r. Poz.1578);

 14. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r. Poz. 1635).

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.Przedszkole nosi nazwę Przedszkole w Będzinie, zwane dalej „Przedszkolem” jest jednostką publiczną.

2. Siedziba Przedszkola : Będzino 31 .

3. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą w formie jednostki budżetowej.

4.Obsługę finansowo-księgową Przedszkola prowadzi księgowy zatrudniony przez przedszkole.

6. Przedszkole posługuje się pieczęcią o następującej treści:

 

PRZEDSZKOLE

76-037 BĘDZINO 31

Tel.(94)31-62-411

NIP 499-03-57-995, REGON 330916723

 

7. Przedszkole prowadzi:

 1. wychowanie przedszkole dla dzieci w wieku 2 ½ - 6 lat.

 

§ 2

1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Będzino z siedzibą Będzino 19.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

 

§ 3

1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

2. Przedszkole realizuje cele określone w ustawie - Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.

 

§ 4

 

1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

2. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 4 ust.1 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy. W szczególności: 1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych; 2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku; 3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci; 4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; 6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 7) wychowanie przez sztukę; 8) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych; 9) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

10 ) kształtowanie postawy proekologicznej; 11)wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; 12)kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania; 13)wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

§ 5

 

1.Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej przedszkola są:

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

 2. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2.Przedszkole może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne.

3.Zajęcia wymienione w ust.1 pkt 2 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

 

§ 6

 

Do zadań Przedszkola należy:

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m. in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14. Systematyczne uzupełnianie za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej.

17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

§ 7

Przedszkole kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec jednostki, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

 

§ 8

Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym jednostkę, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia zawartych w § 32 -34 i § 36

 

§ 9

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

2. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dziecka i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

 

§ 10

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

 2. Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

§ 11

1.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

 1. rodzicami dzieci;

 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;

 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;

 4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

§ 12

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) rodziców dziecka;

2) dyrektora przedszkola;

3) nauczyciela, wychowawcy grupy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;

4) poradni;

5) pomocy nauczyciela;

6) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”;

7) pracownika socjalnego;

8) asystenta rodziny;

9) kuratora sądowego;

10) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

§ 13

1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- -społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4) porad i konsultacji.

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom, dzieciom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

§ 14

1.Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 2.Zajęcia specjalistyczne: 1) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 2) Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 3) Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami dzieci.

4) Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. 3. Godzina zajęć, o których mowa w pkt. 2 ust. 1-5 trwa 45 minut. 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w pkt.2 ust 1-5 w czasie krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

 

§ 15

1.Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, są organizowane dla dzieci, którzy mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego , które są realizowane:

1) wspólnie z oddziałem przedszkolnym

2) indywidualnie z dzieckiem

3. Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

4. Dziecko objęte zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danym przedszkolu program wychowania przedszkolnego, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka w przedszkolu

 

§ 16

1.Do zadań nauczycieli, wychowawców grup i specjalistów w przedszkolu, należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.

2. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

3.Wymiar godzin poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor przedszkola w oparciu o obowiązujące prawo oświatowe, biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji przedszkola, szkoły lub placówki odpowiednio liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia lub liczbę godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli.

4.W przypadku gdy z wniosków wynika, że mimo udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców dziecka, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka.

 

§ 17

1.Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dziecka, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dziecka oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola; 3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci ; 5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym dzieci; 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci; 8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 18

1.Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 19

1.Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci;

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 20

1.Przedszkole organizuje dla dzieci zajęcia religii. Dzieci, których rodzice nie wyrażają zgody na uczestnictwo w zajęciach religii, mają zapewnioną opiekę wychowawczą.

2.Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne.

3.Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor Przedszkola na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników „kościołów” w przypadku innych wyznań.

 

Rozdział III

Sposób realizacji zadań przedszkola

 

§ 21

 1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

 2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

 1. szczegółowe cele edukacyjne;

 2. tematykę materiału edukacyjnego;

 3. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

 1. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:

 1. opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

 2. zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);

 3. zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 1. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub zespołu nauczycielskiego i specjalistów, zatrudnionych w przedszkolu.

 2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.

 3. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.

 4. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

 5. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

§ 22

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece ( jednemu) dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.

 2. Nauczyciel opiekuje się w miarę możliwości danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

§ 23

1. Przedszkole, w którym zorganizowano oddział przedszkolny wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

2. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

3. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

 

§ 24

W przedszkolu, po 5 godzinach przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

 

 

§ 25

1.Indywidualizacja pracy z wychowankiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

 1. dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka;

 2. dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych dziecka;

 3. przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania umiejętności dziecka;

 4. umożliwianiu wychowankowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;

 5. różnicowaniu stopnia trudności i form prac podczas zajęć.

 

 

§ 26

Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

 

§ 27

O objęciu dziecka zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor przedszkola.

 

§ 28

Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb nauczyciele, pedagog, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

 

§ 29

W przedszkolu dwa razy w roku prowadzone mogą być warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

 

§ 30

1.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

 1. współpracę z GOPS w Będzinie, w tym z asystentami rodziny.

 2. występowanie o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.

 

§ 31

 1. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2.Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Dyrektor wspólnie z Radą Rodziców.

 

 

 

Rozdział IV

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 

§ 32

1.Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

 1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 36 i § 86 niniejszego statutu;

 2. zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym;

 3. opracowanie planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;

 4. przestrzeganie liczebności grup;

 5. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

 6. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

 7. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

 8. kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;

 9. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;

 10. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

 11. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

 12. ogrodzenie terenu przedszkola;

 13. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

 14. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń gospodarczych;

 15. wyposażenie przedszkola, w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

 16. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;

 17. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;

 18. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

§ 33

Zasady przyprowadzania dziecka do przedszkola

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 630 -8.00. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest osobiście przekazać je osobie wyznaczonej w przedszkolu, która następnie jest zobowiązana do przekazania nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.

3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.

4. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.

Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków (tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. choroba przewlekła - przy oświadczeniu rodzica lub zaświadczeniu lekarza po uprzednim przeszkoleniu i zgodzie nauczyciela). Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.

5. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy. 6. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami. 7. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola. 8. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.

§ 34

Zasady odbierania dzieci z przedszkola

1. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.

2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 1600.

3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.

4. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości ( nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.

5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z jednostki przez upoważnioną przez nich osobę.

7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.

9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 1600, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

10. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w jednostce przedszkolnej 1 godzinę – do 1700. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora przedszkola o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami.

11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

 

§ 35

Wyposażenie wychowanka

1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, komplet odzieży zmiennej ( 2,5; 3 i 4 latki), chusteczki higieniczne do nosa, chusteczki nawilżane, przybory toaletowe do mycia zębów, pidżamę, poszwę ( w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym ( 4,5 i 5–latki). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. Na początku roku szkolnego nauczyciele wspólnie z rodzicami ustalają spis materiałów i przyborów do zajęć, w które powinno być zaopatrzone dziecko przy realizacji rozszerzonego programu wychowania przedszkolnego.

3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie i zagubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności. W jednostce w poszczególnych grupach można wprowadzić jeden dzień ze swoją zabawką.

4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

 

§ 36

1. Warunki bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu:

1) W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie przedszkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren przedszkola sprawują pracownicy przedszkola;

2) W godzinach otwarcia wejście do przedszkola jest zamknięte, by nieumożliwić wejście osobom niepożądanym;

3) Obce osoby mogą być wpuszczone do budynku przedszkola po wylegitymowaniu się i tylko za zgodą dyrektora przedszkola;

4) Wszyscy rodzice mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi przedszkola podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni;

5) W widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z numerami telefonów alarmowych;

6) W przedszkolu określone są miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsce lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych;

7) W przedszkolu jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

8) W przedszkolu zapewniono możliwość rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatorów głosowych na wypadek zagrożeń;

9) Instalacje grzewcze i elektryczne chronione są przed bezpośrednim dostępem dzieci;

10) Przedszkole zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie przedszkola oraz poza jego terenem w trakcie wycieczek:

 1. podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe jest obowiązany odebrać dzieci biorące udział w zajęciach z poszczególnych sal oraz je sprowadzić po zajęciach. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Przedszkola o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć,

 2. podczas zajęć poza terenem przedszkola pełną odpowiedzialność za zdrowie i  bezpieczeństwo wychowanków ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek przedszkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami;

11) W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – plac zabaw nauczyciel zapoznaje rodziców i dzieci z regulaminem korzystania ze sprzętu będącego na ich wyposażeniu;

12) Budynek przedszkola jest monitorowany całodobowo ( na zewnątrz);

13) Przedszkole na stałe współpracuje z policją i strażą gminną;

14) Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad grupą przejmuje inny pracownik przedszkola;

15) W razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia Dyrektora Przedszkola;

16 Dyrektor Przedszkola powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie przedszkola pogotowie ratunkowe  (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący;

17) O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

ROZDZIAŁ V

Współpraca z rodzicami

 

§ 37

Prawa i obowiązki rodziców

 1. Prawa i obowiązki rodziców. Rodzice mają prawo do:

 1. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

 2. znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

 3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

 4. wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

 5. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

 6. wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;

 7. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

 8. zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;

 9. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;

 10. wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

 11. udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

 1. Rodzice mają obowiązek:

 1. regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

 2. współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;

 3. przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

 4. odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

 5. informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

 6. zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

 7. znać i przestrzegać postanowień statutowych;

 8. przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

 9. interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

 10. kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

 11. zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

 12. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

 13. bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

 14. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

 15. informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

 16. dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu;

 17. zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

 18. kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

 

§ 38

Formy współpracy i współdziałania z rodzicami

 1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:

 1. rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;

 2. ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;

 3. podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:

   1. udostępnianie rodzicom literatury dziecięcej i pedagogicznej pomagającą w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych,

   2. prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii na zebraniach ogólnych,

   3. uczestnictwo w Dniach Otwartych Drzwi

   4. stworzenie Klubu Rodzica

   5. rozmowy indywidualne,

   6. zebrania grupowe i ogólne, warsztaty dla rodziców,

   7. prowadzenie zeszytu do korespondencji,

   8. gazetkę dla rodziców;

4) uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:

 1. zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,

 2. kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,

 3. utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.

 1. Przedszkole w miesiącach letnich oraz wyznaczonych dniach w ciągu całego roku szkolnego organizuje „ zajęcia adaptacyjne” dla nowo przyjętych dzieci. Na zajęcia zgłaszają się chętni rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:

 1. obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;

 2. oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal;

 3. analizy stosowanych metod wychowawczych;

 4. obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;

 5. obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem.

3.Współdziałanie nauczycieli z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem praw rodziców zgodnie z § 37 ust.1 -2do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju odbywa się między innymi poprzez realizację założeń, o których mowa w § 38 ust.1 -2oraz:

1) redagowanie tablic informacyjnych dla rodziców, 2) wystawy prac dziecięcych, 3) udostępnianie teczek kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji, indywidualnego rozwoju ich dziecka, zapoznawanie z wynikami diagnozy, 4) zapewnienie możliwości codziennego, indywidualnego kontaktu z nauczyciele

 

§ 39

1.Na początku każdego roku szkolnego uwzględniając różne formy współpracy ustala się liczbę spotkań z rodzicami.

2. Częstotliwość kontaktów z rodzicami w formie:

a) zebrań- 3 razy do roku

b) indywidualnych konsultacji- na bieżąco wg potrzeb

c) Dni Otwartych Drzwi – 2 razu do roku

d) imprez i uroczystości – wg harmonogramu

e) inne formy- wg zaistniałych potrzeb

 

ROZDZIAŁ VI

Organy przedszkola

 

 

§ 40

1.Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola;

 2. Rada Pedagogiczna;

 3. Rada Rodziców.

§ 41

Każdy z wymienionych organów w, § 40 działa zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Przedszkola.

 

§ 42

 1. Dyrektor przedszkola:

 1. kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;

 2. jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

 3. jest organem nadzoru pedagogicznego;

 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

 5. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

 1. Dyrektor przedszkola we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

 1. przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy jednostki;

 2. kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;

 3. wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

 1. diagnozę pracy przedszkola,

 2. planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego oraz organizowania szkoleń i narad,

c) ewaluację wewnętrzną przeprowadza w odniesieniu do zagadnień uznanych w przedszkolu za istotne w jej działalności,

d)w celu realizacji zadań w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola,

 1. Dyrektor przedszkola opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej:

 1. plan nadzoru jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w przedszkolu w poprzednim roku szkolnym;

 2. plan nadzoru zawiera w szczególności:

 1. przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia,

 2. tematykę i terminy przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,

 3. zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

 1. w przypadku dokonania zmian w planie nadzoru dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje radę pedagogiczną.

 1. Dyrektor przedszkola, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

 

§ 43

 

Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa Prawo Oświatowe i inne przepisy szczegółowe.

 

§ 44

1.Dyrektor przedszkola:

 1. Kieruje działalnością opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:

  1. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości,

  2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,

  3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

  4. powołuje komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba,

  5. udziela nauczycielom pomocy w opracowywaniu planów pracy,

  6. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,

  7. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,

  8. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela,

  9. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców,

  10. stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w przedszkolu,

  11. organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w Rozdziale II, § 9-§ 19statutu przedszkola,

  12. dokonuje bilansu potrzeb, a w szczególności określa formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, liczbę godzin potrzebną na ich realizację oraz występuje do organu prowadzącego o ich przydział lub likwidację,

  13. dopuszcza do użytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną,

  14. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący,

  15. inspiruje nauczycieli do realizacji eksperymentu pedagogicznego; dydaktycznego, organizacyjnego, metodycznego lub wychowawczego oraz do podejmowania działań w zakresie realizacji wewnętrznych innowacji pedagogicznych,

  16. stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, religijnej, etnicznej i językowej wychowankom, w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba,

  17. skreśla z listy przyjętych do przedszkola, z zachowaniem zasad zapisanych w statucie,

  18. zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają,

  19. współdziała ze szkołami wyższymi w sprawie organizacji praktyk studenckich,

  20. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

  21. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

  22. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;

 1. Organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:

   1. opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny,

   2. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno - wychowawczych lub opiekuńczych,

   3. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno - wychowawczej,

   4. ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczycieli, stosownie do specyfiki przedszkola,

   5. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno- sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu wychowanków w budynku przedszkolnym i placu zabaw,

   6. dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

   7. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość,

   8. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,

   9. opracowuje projekt planu finansowego przedszkola i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,

   10. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

   11. dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw,

   12. za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych przedszkole tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze,

   13. organizuje prace konserwacyjno –remontowe,

   14. powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku jednostki,

   15. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji jednostki zgodnie z odrębnymi przepisami,

   16. organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych;

 1. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

 1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

 2. powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych,

 3. dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny,

 4. opracowuje regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych,

 5. dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego,

 6. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi przedszkola,

 7. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników,

 8. udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa,

 9. załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

 10. wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem,

 11. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,

 12. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący,

 13. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznanymi przedszkolu,

 14. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,

 15. współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania,

 16. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 1. Dyrektor Przedszkola w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

 1. organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,

 2. organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

 

 

 

§ 45

Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora przedszkola. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

 

§ 46

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.

 

§ 47

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

 

§ 48

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

 

§ 49

1.Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

1)zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkola, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci;

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki;

6) uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu;

 

 

§ 50

1.Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

 1. opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku przez dyrektora;

 2. opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych;

 3. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 4. opiniuje projekt finansowy przedszkola, składanego przez dyrektora przedszkola;

 5. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;

 6. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

 7. opiniuje organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;

 

§ 51

1.Rada Pedagogiczna ponadto:

 1. przygotowuje projekt i uchwala statut przedszkola albo jego zmiany (nowelizacji)

 2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;

a) w przypadku określonym w punkcie 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku;

 1. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;

 2. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola;

 3. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

 4. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;

 5. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

 

§ 52

Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub, co najmniej 1/3 jej członków.

 

§ 53

Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

§ 54

Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 55

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 4. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 6. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

 

 

§ 56

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej mogą być sporządzane w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznej, zabezpieczającej selektywny dostęp do protokołów, a także umożliwiający sporządzenie protokołów w formie papierowej.

W terminie 10 dni od zakończenia roku szkolnego dokonuje się wydruku papierowego ze wszystkich protokołów. Ostemplowane i przesznurowane dokumenty przechowuje się w archiwum przedszkola, zgodnie Instrukcją Archiwizacyjną.

 

§ 57

 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców.

 2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.

 3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.

 4. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej po jednym przedstawicielu z rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci

 5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału lub całego przedszkola, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach (zgodnie z głosowaniem rodziców na pierwszym zebraniu).

 6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

 7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

 2. szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;

 3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 1. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

 2. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

 

§ 58

 1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności;

 

§ 59

1.Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

 1. opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora;

 2. opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

 3. opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

 4. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia,
  w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

 

 

§ 60

1.Rada Rodziców może:

 1. wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

 2. występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;

 3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

 4. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 

§ 61

Zasady współpracy organów przedszkola

 1. Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

 2. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola.

 3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

 4. Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

 5. Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

 6. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

 7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

 8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkola.

 9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 62 niniejszego statutu.

 

 

§ 62

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola

 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

  1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;

  2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

  3. dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

  4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

 2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

 3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

 4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

 5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 6. Spory między organami Przedszkola rozwiązywane wewnątrz Przedszkola na drodze polubownej

 7. poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.

 8. Stronaposzkodowanaw pierwszej kolejności winna się zwrócić do stronyprzeciwnejz prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.

 9. Rozwiązanie sporów powinno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

 10. Jeśli rozmowy z dyrektorem nie przyniosą rozstrzygnięcia, dyrektor przedszkola jest zobowiązany w terminie 7 dni przekazać sprawę odwołania organowi prowadzącemu.ROZDZIAŁ VII

Organizacja przedszkola

 

§ 63

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 

§ 64

Przedszkole jest 4 – oddziałowe.

 

§ 65

Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 9,5 godzin : od 630 do 1600 .

 

§ 66

Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 800 - 1300 z możliwością zmiany w danym roku szkolnym.

 

§ 67

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.

 

§ 68

Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

§ 69

W uzasadnionych przypadkach, liczba dzieci w oddziale może być niższa.

 

                            § 70

 

Dzieci są przyprowadzane do przedszkola do godziny 8.00. W innej sytuacji rodzice informują przedszkole o późniejszej godzinie przybycia telefonicznie ( do godz 8.00) bądź dzień wcześniej.

 

§ 71

Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 1600i uzależnione jest od deklarowanych godzin pobytu, zawartych w „deklaracjach” lub „kartach zgłoszenia dziecka do przedszkola”.

 

 

 

 

§ 72

1.Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

1) sale do zajęć dla poszczególnych grup- 4;

2) salę gimnastyczną;

3) kuchnię wraz z zapleczami ;

4) szatnie dla dzieci;

5)łazienkę dla dzieci i personelu;

6) plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.

 

§ 73

Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora.

 

§ 74

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących

organizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych.

 

§ 75

 1. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

 2. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

   1. z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - około 15 minut;

   2. z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.

 

§ 76

Grupy międzyoddziałowe

1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno-wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.

2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 630 – 800 i 1400 – 1600 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 630 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 1500 do 1600.

3. Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.

4. W okresach niskiej frekwencji dzieci ( ferie zimowe, ferie wiosenne, ferie i okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.

5. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek.

 

§ 77

 1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne.

2. W przedszkolu, w czasie przekraczającym wyznaczony przez organ prowadzący (czas na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę) mogą być realizowane świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców.

 

§ 78

Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

 

§ 79

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel (nauczyciele) w miarę możliwości opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

§ 80

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

2. Dyrektor przedszkola opracowuje arkusz organizacyjny pracy przedszkola w czasie umożliwiającym zachowanie terminów zawartych w odpowiednim rozporządzeniu.

3.W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę oddziałów przedszkolnych, 2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach,3) tygodniowy wymiar zajęć religii, 4) czas pracy poszczególnych oddziałów, 5) liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz liczbę etatów przeliczeniowych tych pracowników, 6) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, a także liczbę etatów przeliczeniowych tych nauczycieli, 7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz liczbę etatów przeliczeniowych tych pracowników, 8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący , w tym liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

 1. W arkuszu organizacji Przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

§ 81

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

 

§ 82

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

 1. W godzinach 630 - 800:

  1. schodzenie się dzieci;

  2. zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych;

  3. gry dydaktyczne

  4. prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym;

  5. zabawy integracyjne

  6. prace porządkowe

7)zabawy i ćwiczenia ruchowo-taneczne

2.W godzinach 805 – 845:

1) przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczne

2) śniadanie

3) czynności higieniczne, profilaktyka stomatologiczna

 1. W godzinach 845 – 1045:

1) zintegrowana działalność edukacyjno - wychowawcza

2) zabawy tematyczne, dydaktyczne, plastyczno - techniczne,

3) czynności samoobsługowe,

4) obserwacja dzieci ich zachowań i umiejętności

5) przygotowanie do obiadu

 1. W godzinach 1100 – 11.40:

 1. obiad

 2. zabiegi higieniczne

 3. czynności samoobsługowe

 4. wspólne spożywanie posiłków

 1. W godzinach 1140 – 1315

1) zintegrowana działalność edukacyjno - wychowawcza

2) zabawy tematyczne, dydaktyczne, plastyczno - techniczne,

3) czynności samoobsługowe,

4) zajęcia ekologiczno - przyrodnicze

5) czynności przygotowujące do wyjścia na dwór, przestrzegając zasady odpowiedniego doboru ubrań do panującej pogody

6) wycieczki, spacery

7) przygotowanie do obiadu (pierwsze danie) i podwieczorku ; czynności higieniczne i samoobsługowe

6.W godzinach 1315 – 1345

1) obiad- I danie i podwieczorek

2) zasady kulturalnego zachowania się przy stole

3) ćwiczenia w obsłudze sztućcami,

4) pogadanki na temat zdrowego odżywiania

 

7. W godzinach 1345 – 1500::

1) zabawy edukacyjne rozwijające indywidualne zdolności, twórcze i transformacyjne myślenie z wykorzystaniem nauki, sztuki i ruchu

8. W godzinach 1500 – 1630::

1) schodzenie się do grupy międzyoddziałowej

2) zabawy integracyjne

3) gry dydaktyczne

4) zabawy ruchowe, plastyczno - techniczne, tematyczne

5) praca wyrównawcza

6) pobyt na świeżym powietrzu

7) zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli

8) prace porządkowe

9) rozchodzenie się dzieci

 

 

 

 

Rozdział VIII

Zasady odpłatność za pobyt i wyżywienia dziecka w Przedszkolu

 

§ 83

1.Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Będzino oraz rodziców – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

2. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna UCHWAŁA NR XXVIII/199/13 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Będzino.

3.W przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w dniach pracy przedszkola.

4. Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, realizowaną w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony w ust. 3 dla dzieci w wieku do lat 5 w wysokości 1 zł.

5. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolu ustala się jako iloczyn opłaty wymienionej w ust.4 przez zadeklarowaną liczbę godzin korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust.3 oraz liczbę dni. Opłata, o której mowa nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

6. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat ust.4 oraz liczbę godzin przekraczającą wymiar świadczeń, określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka. 7.Opłata za świadczenia publicznych przedszkoli obejmuje koszty zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu. 8.W przedszkolu opłacie podlegają świadczenia wykraczające poza godziny, o których mowa w ust.4 oraz koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków. 9. W Przedszkolu dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków ; 1) śniadanie, obiad i podwieczorek – przygotowywane na terenie przedszkola 12.Opłata miesięczna, wnoszona przez rodziców dziecka, za koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków ustalona została w wysokości 6,00 zł –pełne wyżywienie (śniadanie – 1,50 zł, obiad, podwieczorek – 4,50 zł). 13.Opłata o której mowa w ust.12 może zostać zmieniona na podstawie kalkulacji kosztów produktów spożywczych ( wzrostu cen) i podana do publicznej informacji z 30 dniowym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, stronie internetowej. 14.Opłaty, o których mowa w ust. 12, podlegają obniżeniu w następnym miesiącu proporcjonalnie do nieobecności dziecka w przedszkolu. 15. Zwrot opłaty następuje w formie odliczenia dni nieobecności ( wg stawki indywidualnej) od należności bieżącej w kolejnym miesiącu. 16.Deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz rodzajów spożywanych posiłków, a tym samym wysokości wnoszenia opłat, rodzic przedkłada w „Deklaracji” bądź „Karcie Zgłoszenia” .

17. Podejmowanie w trakcie roku szkolnego jakichkolwiek zmian do wcześniejszych deklaracji wymaga wystąpienia rodzica do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca. 18. Opłaty o których mowa w ust. 12 uiszcza rodzic lub częściowo GOPS (koszty żywienia) od 5 do 15 – tego każdego miesiąca u intendentki w przedszkolu. 19.W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola, Przedszkole nalicza ustawowe odsetki. 20.W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust. 12, przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola poprzednich wezwań do zapłaty. Skreślenie z listy nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego.

21.W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za świadczenia przedszkola na wniosek rodzica zwraca się w terminie do 60 dni.

22.Na wniosek rodziców dziecka GOPS podejmuje decyzję o sfinansowaniu odpłatności za koszty surowców zużytych do przygotowywania posiłku. Rozliczenie kosztów odbywa się na podstawie wydanej decyzji GOPS-u oraz noty obciążeniowej wystawianej przez przedszkole.

ROZDZIAŁ IX

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

 

§ 84

Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczną oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

 

§ 85

 1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

 2. otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola;

 3. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m. in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;

 4. indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, zgodnie z ustaleniami oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;

 5. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji w formie ustalonych zasad obowiązujących w przedszkolu;

 6. prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozą przedszkolną) w grupach 5 i 6 - latków;

 7. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania zgodnie z § 37 ust. 1 -3 , a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu ;

 8. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w procesie wychowawczo-edukacyjnym, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień dziecka;

 9. dostosowanie wymagań zajęć edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

 10. tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt będący na wyposażeniu sali;

 11. kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;

 12. dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;

 13. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci;

 14. wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;

 15. rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;

 16. organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;

 17. doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w zajęciach, w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;

 18. aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;

 19. przestrzeganie dyscypliny pracy;

 20. prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie lub dostosowywanie planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, i innych dokumentów wymaganych przez dyrektora przedszkola;

 21. kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;

 22. dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;

 23. przestrzeganie tajemnicy służbowej;

 24. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

 25. opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;

 26. wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

 1. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:

 1. dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;

 2. tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;

 3. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;

 4. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;

 5. organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;

 6. utrzymywanie stałego kontaktu z pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;

 7. wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;

 8. wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;

 9. okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;

 10. unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;

 11. stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;

 12. współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, intendentem w sprawach żywienia dzieci;

 13. wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;

 14. dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;

 15. udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;

 16. przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola;

 17. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną zgodnie z Rozdziałem II §16 ust.1

 

§ 86

Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

1.Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

 1. skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;

 2. do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;

 3. do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

 4. nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;

 5. do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

 6. nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;

 7. kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

 8. dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

 9. zgłaszać do dyrektora przedszkola oraz wpisywać do zeszytu wyjść wyjścia poza teren przedszkola;

 10. usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;

 11. udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;

 12. nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

 

§ 87

 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

 2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

 2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

 3. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

 4. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

 5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

 6. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

 7. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

 8. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

 9. złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;

 1. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

 

§ 88

 1. Zadania intendenta.

 1. Do zadań intendenta związanych z obiegiem pieniędzy należy:

  1. pobieranie zaliczek z kasy na zakup artykułów żywnościowych i rozliczanie się z nich na bieżąco po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji dyrektora;

2)Do zadań intendenta związanych z działalnością organizacyjno – gospodarczą należą:

  1. wykonywanie badań profilaktycznych,

  2. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bhp. I ppoż.,

  3. udział w szkoleniach bhp i ppoż.,

  4. uczestniczenie w kasacji i spisach z natury,

  5. zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  6. wykonywanie poleceń dyrektora;

 1. Do zadań intendenta związanych z żywieniem dzieci i personelu należą:

  1. planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością oraz umieszczanie jadłospisu do wiadomości rodziców,

  2. wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza i wpisywanie ich do „dziennika żywieniowego”,

  3. przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów

  4. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywania posiłków zgodnie z przeznaczeniem).

§ 89

1.Zadania pomocy kucharza.

1) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;

2) przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;

3) pobieranie z produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem;

4) pobieranie i sprawdzenie jakości posiłków (obiad, podwieczorek) od dostawcy cateringu, właściwe ich przygotowanie, porcjowanie i wydanie

5) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;

6) utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;

7) znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

8) natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;

9) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i ppoż.;

10) udział w szkoleniach bhp i ppoż.;

11) wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w przedszkolu.

 

§ 90

2.Zadania pomocy nauczyciela.

 1. Sprzątanie Codziennie:

  1. zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów,

 2. Opieka nad dziećmi:

  1. pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na dwór,

  2. opieka w czasie spacerów i wycieczek,

  3. pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,

  4. udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

  5. udział w dekorowaniu sali,

  6. sprzątanie po „małych przygodach”,

  7. pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.

 3. Przestrzeganie BHP:

  1. odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,

  2. zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;

 4. Gospodarka materiałowa:

  1. kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania,

  2. umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,

  3. zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu,

  4. dbałość o powierzony sprzęt i rośliny,

  5. odpowiedzialność materialna za przydzielony sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania;

 5. Sprawy ogólne:

  1. nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielek,

  2. dbałość o estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne,

  3. mycie umywalek, sedesów wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących,

  4. sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych,

  5. zmywanie, pastowanie w miarę potrzeby częściowo raz na 2 tygodnie całości;

  6. sprzątanie okresowe podczas przerw, wakacji

 6. Do codziennych obowiązków należy utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.

 1. Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej obowiązującej w Przedszkolu

 1. Organizacja posiłków:

 1. przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż 15 minut przed posiłkiem,

 2. rozdawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom według ilości podanej do kuchni,

 3. estetyczne podawanie posiłków (uwzględnienie noży, widelców, łyżek),

 4. przestrzeganie obowiązków wydania ciepłych posiłków,

 5. podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia,

 6. pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzące,

8.Wykonywanie innych poleceń wydanych przez Dyrektora

9. Przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego.

 

§ 91

3.Zadania konserwatora.

 1. systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń;

 2. kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno - kanalizacyjnych, grzewczych,

 3. systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;

 4. wykonywanie prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania, zlecanych przez dyrektora;

 5. dbanie o powierzony sprzęt;

 6. utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;

 7. udział w szkoleniach bhp i p/poż;

 8. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;

 9. wykonywanie poleceń dyrektora.

 

§ 92

4.Zadania pomocy kuchennej.

 1. obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;

 2. rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;

 3. przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;

 4. pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;

 5. mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;

 6. sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym;

 7. wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac;

 8. zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności;

 9. znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

 10. współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;

 11. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;

 12. udział w szkoleniach bhp i p/poż;

 13. wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w przedszkolu.

Rozdział X

Wychowankowie Przedszkola

 

§ 93

Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 2,5 roku, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, z zastrzeżeniem § 96.

 

§ 94

Dziecko w wieku 6 lat odbywa obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

§ 95

Na wniosek rodziców obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne może odbywać dziecko w wieku 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do wcześniejszego podjęcia nauki.

§ 96

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dziecko może być objęte wychowaniem przedszkolnym także po ukończeniu 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Warunkiem kontynuowania pobytu lub przyjęcia dziecka do przedszkola po ukończeniu 7 roku życia jest dostarczenie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, której mieszka dziecko o odroczeniu obowiązku szkolnego.

§ 97

W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęte do przedszkola dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku.

 

§ 98

1. W celu przeprowadzenia całego procesu rekrutacji do przedszkola, na dany rok szkolny, dyrektor jednostki powołuje Komisję Rekrutacyjną, dyrektor może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej określa szczegółowe cele i zadania Członków Komisji. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

3. Komisja Rekrutacyjna pracuje z uwzględnieniem przepisów zawartych w ustawie- Prawo oświatowe oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

4. Terminy i zasady przeprowadzania rekrutacji określa organ prowadzący przedszkole na podstawie przepisów wykonawczych do Prawa oświatowego.

 

                         § 99

 

Przyjęcie dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego, odbywa się w przypadku zwolnienia się miejsca w jednostce w danej grupie wiekowej

 

§ 100

Prawa i obowiązki przedszkolaka

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

 2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;

 3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;

 4. poszanowaniu jego godności osobistej;

 5. poszanowaniu własności;

 6. opieki i ochrony;

 7. partnerskiej rozmowy na każdy temat;

 8. akceptacji jego osoby;

 9. Korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;

 10. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań , jeśli nie naruszają one praw innych.Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

 1. szanować kolegów i wytwory ich pracy;

 2. nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

 3. szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

 4. dbać o estetykę i czystość pomieszczeń ,w których przebywa;

 5. przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

 6. sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne oraz sytuacje niebezpieczne;

 7. przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

 8. słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

 

§ 101

Nagrody i kary

 1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w edukacji może być nagrodzone:

 1. ustną pochwałą nauczyciela;

 2. pochwałą do rodziców;

 3. nagrodą rzeczową;

 4. listem gratulacyjnym;

 5. pochwałą dyrektora;

 6. odznaką honorowa przedszkola.

 1. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:

 1. reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;

 2. odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;

 3. odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy;

 4. powtarzanie poprawnego zachowania;

 5. czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

 

§  102

Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola

 1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

 1. nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc;

 2. zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego;

 3. utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;

 4. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 1. Dyrektor przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy referuje problem.

 2. Wychowawca zachowuje obiektywizm. Zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

 3. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę w danej sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

 4. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola.

 5. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 6. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

 7. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.

 8. Zasady skreślania z listy wychowanków nie dotyczą dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Rozdział XI

Przepisy końcowe

 

§ 103

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 104

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt.

 

§ 105

Zmiany (nowelizację) , uchwalanie statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów prawa.

 

§ 106

Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji)do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

 

§ 107

Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu, jako załącznik do obwieszczenia, po otrzymaniu upoważnienia od Rady Pedagogicznej.

 Rozdział XII

Przepisy końcowe

 

§ 108

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.11.2017 r. nr 7/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Przedszkola w Będzinie.

1) Traci moc Statut Przedszkola wprowadzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 31 sierpnia 2012 r. z dniem wejścia w życie uchwalonego statutu;

2) Statut wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 r.

 

 

                                                                                                                                       mgr Elżbieta Kudełko

                                                                                                                             …......................................................

                                                                                                                                                                                                          (dyrektor)

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut Przedszkola uchwalony

przez Radę Pedagogiczną w dniu 30 listopada 2017 r.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )