PROCEDURY

W związku z otwarciem przedszkola podczas pandemii COID 19 wprowadza się następujące procedury:

I. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

 

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola  i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
 2. Rodzice maja obowiązek zakrywania nosa i ust.
 3. Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych.
 4. Dzieci do przedszkola przyprowadzane i odbierane mogą być tylko przez osoby zdrowe.
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 6. Dzieci do przedszkola nie przynoszą żadnych zabawek, koców, poduszek, itp.
 7. Na terenie przedszkola nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby.
 8. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym zaraz po przybyciu dziecka do przedszkola oraz odnotowanie temperatury w specjalnej karcie.

II.Procedura organizacji opieki w przedszkolu

 

1.Po przyjściu dziecka do przedszkola oraz odnotowanie temperatury w specjalnej karcie.

2. W grupie może przebywać maksymalnie 5 dzieci oraz 2 pracowników                         ( nauczyciel i pomoc)

3.Z sali zostają usunięte  pluszowe zabawki, dywany – wszelkie przedmioty trudne do dezynfekcji.

4. Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

5. Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą wynoszący min. 1.5m

6. Należy dokumentować w protokole wszelkie prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, itd.

7. W razie konieczności ( np. podczas zabiegów higienicznych) personel przedszkola korzysta z rękawiczek jednorazowych, maseczek oraz fartuchów ochronnych.

8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostają powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, oraz prawidłowego zdejmowania maseczki i rękawiczek.

III.Procedura przygotowywania i podawania posiłków

 

 1. Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków odbywają się w maseczce ochronnej i rękawiczkach jednorazowych.
 2. Produkty zakupione do przygotowania posiłków należy dezynfekować( dotyczy także opakowań)
 3. Wielorazowe naczynia oraz sztućce należy wyparzać w wyparz arce.
 4. Wszelkie powierzchnie w kuchni oraz zmywalni zostają zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu.

 

IV Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka bądź personelu

w tym zachorowania na COVID-19

 

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe. Jeżeli pracownicy bądź rodzice dziecka zauważą niepojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do przedszkola oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 2. W przedszkolu zostało przygotowane pomieszczenie ( na co dzień sala „pszczółek”), służące do odizolowania dziecka u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola.
 3. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikiem stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )