PROCEDURA BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

dla pracowników i rodziców Przedszkola w Będzinie

od 1 września 2020 do odwołania

Podstawa prawna:

1.1.1. § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych niepublicznych szkołach i placówkach

1.1.2. art. 207 Kodeksu Pracy

1.1.3. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz innych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

 

  1. Cel procedury.

 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy dzieciom oraz pracownikom świadczącym pracę w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Przedszkola w Będzinie.

 

Procedura wynika z nałożonego na placówkę obowiązku reżimu sanitarnego.

 

  1. Zakres procedury.

 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola w Będzinie świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19 oraz rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

 

  1. Odpowiedzialność.

 

  1. Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników

jest Dyrektor Przedszkola.

  1. Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez odczytanie i umieszczenie jej

w widocznym miejscu - szatnia pracowników oraz strona internetowa Przedszkola.

 

  1. Wszyscy pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także w szczególności za bezpieczeństwo dzieci, swoje i współpracowników.

  2. Pracownicy obsługi odpowiadają za dezynfekcję zabawek, higienę powierzonego im sprzętu i narzędzi, oraz ściśle współpracują z nauczycielami w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu wychowanków i pracowników w Przedszkolu.

4. Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki – przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola:

1) Na czas reżimu sanitarnego drzwi placówki zamknięte są od 06.30-16.00.

2) Przedszkole w trakcie pandemii COVID-19 pracuje w „reżimie sanitarnym”.

3) W Przedszkolu działają cztery grupy w wyznaczonych i stałych salach, w grupach może przebywać maksymalnie 19 dzieci.

4) W miarę możliwości organizacyjnych do grupy są przydzieleni ci sami opiekunowie.

5) Rodzice/opiekunowie prawni najpóźniej w dniu przyprowadzania dziecka do placówki

uzupełniają i składają oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

6) Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczona na zbiorowy pobyt od 3do 5 dzieci,

w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci

większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci

ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia

przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2 – załącznik nr 2.

7) Dzieci do Przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

8) Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub osoby przez nie upoważnione na piśmie. Osoby te muszą być pełnoletnie, zdolne do podejmowania czynności prawnych i bezwzględnie zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

9) Rodzice/opiekunowie prawni dziecka ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzanego przez osoby nieupoważnione.

10) W momencie przyprowadzania/odbierania dziecka do/z placówki może ono podlegać pomiarowi temperatury po wejściu do Przedszkola bądź w ciągu dnia (zgoda wyrażana jest przez rodzica/opiekuna prawnego w oświadczeniu będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszej procedury).

11) Zobowiązuje się rodziców/opiekunów prawnych do przyprowadzania i odbierania dzieci w zdeklarowanych godzinach.

12) Odbiór dziecka którego czas pobytu nie przekracza 5 godzin dziennie następuje w godzinach do 12.30

 

13) Dzieci zdrowe odbierane są od rodziców zachowujących wszelkie środki ostrożności przed wejściem do przedszkola i odprowadzane są do sali zabaw przez wyznaczoną osobę z rygorystycznym przestrzeganiem wszelkich środków ostrożności.

15) Dzieci zdrowe odbierane są od rodziców i wydawane rodzicom przez pracownika przedszkola w drzwiach przedszkola, który z przestrzeganiem wszelkich środków ostrożności pomaga dziecku rozebrać się/ubrać i oddaje pod opiekę nauczycielowi/rodzicowi, prawnemu opiekunowi lub osobie upoważnionej przez rodzica do odbioru dziecka z Przedszkola.

 

5. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników, wychowanków oraz rodziców/prawnych opiekunów dzieci w Przedszkolu.

1) Pracownicy opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – przyłbice, jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos.

2) Wszyscy pracownicy mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

3) Wszyscy pracownicy w części wspólnej Przedszkola przemieszczając się np. do toalety – przedszkola, kancelarii przestrzegają wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

4) Na terenie placówki obowiązuje wszystkich pracowników nakaz używania maseczek ochronnych, przyłbic podczas kontaktu z osobami z zewnątrz.

5) Nauczyciele i obsługa nie mają obowiązku noszenia maseczek ochronnych, przyłbic, sprawując bezpośrednią opiekę nad dziećmi.

6) Nauczyciel jest zobowiązany do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, częstego mycia rąk wodą z mydłem i niepodawania ręki na powitanie, ochrony podczas kichania i kaszlu.

7) Przy wejściu do Przedszkola umieszczone zostają płyny do dezynfekcji rąk. Wszyscy dorośli wchodzący na placówkę zobligowani są do korzystania z nich wg .załączonej instrukcji – załącznik nr 3.

8) Dzieci często i regularnie myją ręce ciepłą wodą i mydłem pod ścisłą kontrolą nauczyciela lub pomocy nauczyciela wg. załączonej instrukcji – załącznik nr 4 (w szczególności po przyjściu do Przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu).

9) Do placówki może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

10)Do placówki i z placówki dziecko nie zabiera niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

11)Osoby trzecie, które nie mają uzasadnionego interesu przebywania na terenie placówki przebywają na niej tylko za zgodą Dyrektora i z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych.

12)Przed przystąpieniem do pracy, w trakcie oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani są do mycia rąk. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk dołączonej w załączniku nr 4.

13)Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach pracowniczych i dzieci.

14) Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę , a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

15)Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich. Nie korzystamy z piaskownicy - załącznik nr 5.

16)Używany sprzęt na placu zabaw ma być regularnie czyszczony i dezynfekowany przez konserwatora, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem poprzez taśmę zabezpieczającą.

17) Przedszkole nie organizuje wyjść poza teren przedszkola.

18) W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.

19) Na placu zabaw mogą przebywać dzieci z jednej grupy.

20) Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

21)Szatnia dezynfekowana jest po każdym wyjściu i przyjściu dzieci z ogrodu i domu przez panie pomoce nauczyciela z poszczególnych grup.

22) Przy organizacji żywienia (wydawanie posiłków, kuchnia) w Przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:

A. stosowania środków ochrony osobistej (fartuchy, rękawiczki),

B. utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,

C. mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 °C lub wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców.

19) Po zakończonej pracy personel kuchenny dokładnie dezynfekuje wszystkie powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego.

23) Posiłki wydawane są w sali przedszkolnej.

24) Pomoc nauczyciela z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk) pobiera przygotowany posiłek w okienku podawczym kuchni i dostarcza do grupy wg. ustalonych godzin - załącznik nr 6

26) Po skończonym posiłku pomoc nauczyciela odnosi naczynia na okienko odbiorcze zmywalni z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

27) Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

28) Personel kuchni dba o czystość kuchni i magazynów.

29) Pracownicy kuchni dbają o odbiór towaru od dostawców .

30) Dostawca nie wchodzi na teren Przedszkola, towar zostawia za drzwiami.

Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów:

1) Usunięte zostaną wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować t.j. pluszowe zabawki, wózki, szmaciane lalki itp. Pozostałe zabawki i sprzęt sportowy używany systematycznie, codziennie, wielokrotnie jest dezynfekowany,

2) Dywany w poszczególnych grupach zostały wyniesione i zastąpione siedziskami dla dzieci, które po każdym dniu użycia są dezynfekowane przez pomoce nauczycieli.

3) Panie z obsługi będące w grupie z nauczycielem i dziećmi dezynfekują toalety po użyciu przez dzieci, zabawki, stoliki, krzesełka (w szczególności dokładnie przed i po posiłkach).

4) Panie z obsługi po odebraniu dzieci przez rodziców na koniec dnia dezynfekują salę – powierzchnie dotykowe (włączniki, biurko, podłogę itd.).

5) Panie z obsługi dezynfekują ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, szatni dziecięcej i personelu oraz dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, klawiatury, telefony, włączniki i powierzchnie płaskie.

6) Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w instrukcji dezynfekcji sprzętów – załącznik nr 7 do niniejszej procedury.

7) Termometr bezdotykowy i każdy inny dezynfekowany jest po każdym użyciu.

8)Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.

9)Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

10) Pomoce nauczyciela monitorują codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach w szczególności przed spożywaniem posiłków - załącznik nr 8.

11)Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe, maseczki zostają wyrzucone do kosza na śmieci w miejscu niedostępnym dla dzieci i wyrzucane codziennie do kontenera z odpadami mieszanymi – należy zwrócić uwagę na prawidłowy sposób ich ściągania – załącznik nr 9, załącznik nr 10.

 

Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby SARS-CoV-2:

1) Do pracy przychodzą zdrowe osoby, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

3) W przypadku potwierdzenia choroby COVID-19 u jednego z pracowników, Dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym.

4) Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą na COVID-19, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go o dalszym postępowaniu.

5) Pracownik, który zauważył objawy choroby COVID-19 u współpracownika lub innej osoby przebywającej na terenie Przedszkola, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora. Dyrektor kontaktuje się z pracownikiem z objawami choroby w celu potwierdzenia. Jeżeli objawy występują w godzinach porannych należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci do Przedszkola.

6) Dyrektor podejrzewając pracownika o chorobę COVID-19 umieszcza go w przygotowanym do tego celu wydzielonym obszarze wyposażonym w środki ochrony osobistej i płyny dezynfekujące oraz bezzwłocznie powiadamia o tym fakcie Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Koszalinie w celu ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

7) Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z Przedszkola.

8) Dziecko powinno być niezwłocznie odebrane z Przedszkola przez rodzica/opiekuna prawnego od momentu powiadomienia przez pracownika placówki.

9) W przypadku pogorszenia stanu zdrowia dziecka Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona wezwie pomoc medyczną (nr 112, 999).

10)Dziecko pozostaje pod opieką pomocy nauczyciela z danej grupy lub wyznaczonego przez Dyrektora.

11)Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (maska, rękawice, fartuch ochronny). Zalecana odległość od dziecka – 2 m. We wspomnianym miejscu nie może przebywać żadna inna osoba.

12)Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.

13)W sytuacji, kiedy rodzic/opiekun prawny nie zgłosi się do Przedszkola, w przeciągu jednej godziny po powiadomieniu o objawach chorobowych u dziecka Dyrektor lub upoważniony przez Dyrektora pracownik powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz/lub służby medyczne.

14)Dalsze działania podejmuje Dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników Przedszkola.

15)Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

16)Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części Przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje codziennie Dyrektor wraz z nauczycielami poszczególnych grup - załącznik 11.

17)Ważne numery telefonów umieszczone zostają w kancelarii Przedszkola i przy aparacie telefonicznym w korytarzu Przedszkola. – Narodowy Fundusz Zdrowia 800 190 590 (informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia nowego zakażenia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie 94 342 40 85 Pogotowie Ratunkowe 999 lub 112 oraz Całodobowa infolinia dla obywateli w sprawach kwarantanny i zdrowia +48 222 500 115

Postępowanie na wypadek zaostrzenia się sytuacji epidemiologicznej:

1) Dyrektor po powzięciu informacji na temat zaostrzenia się sytuacji epidemiologicznej lub wystąpienia w placówce przypadków zakażeń wirusem SARS CoV-2 albo zachorowań na COVID-19 może czasowo zawiesić zajęcia po uprzednim uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

2) Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w pkt. 1 mogą być wydane pisemnie, ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W przypadku innych form niż tradycyjna/na piśmie treść zgody powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

3) Dyrektor może zawiesić zajęcia dla grupy lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych grup.

4) Dyrektor przy wsparciu organu prowadzącego informuje o zawieszeniu zajęć organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

5) Dyrektor wraz z wychowawcami zawiadamiają przyjętymi drogami komunikacji niezwłocznie o podjętych decyzjach rodziców wychowanków.

 

9 . Ochrona danych osobowych:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO uprzejmie informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Przedszkole w Będzinie. Będzino 31

2) W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d i e oraz art. 9 ust. 2 lit.g,i RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

5) Dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6) Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych osobowych wskazanego powyżej, a po zakończeniu realizacji przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych.

10. Postanowienia końcowe:

1) Procedurę BHP w trakcie pandemii korona wirusa COVID-19 dla pracowników i rodziców Przedszkola w Będzinie od 1 września do odwołania podaje się do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych dzieci i każdego pracownika.

2) Zapoznanie z Procedurą BHP w trakcie pandemii korona wirusa COVID-19 dla pracowników i rodziców Przedszkola w Będzinie od 1 września do odwołania – pracownik potwierdza podpisem na oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 12 do procedury.

3) Zapoznanie się z treścią Procedury BHP w trakcie pandemii korona wirusa COVID-19 dla pracowników i rodziców Przedszkola w Będzinie od 1 września do odwołania rodzice/opiekunowie prawni dzieci potwierdzają podpisem na oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do procedury.

4) Procedura BHP w trakcie pandemii korona wirusa COVID-19 dla pracowników i rodziców Przedszkola w Będzinie od 1 września do odwołania wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Placówki.

11. Załączniki Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:

1) Załącznik nr 1 – oświadczenia rodziców

2) Załącznik nr 2 – czas pobytu dzieci w Przedszkolu

3) Załącznik nr 3 – instrukcja dezynfekcji rąk;

4) Załącznik nr 4 – instrukcja mycia rąk;

5) Załącznik nr 5 – zmianowość wyjść grup do ogrodu przedszkolnego;

6) Załącznik nr 6 – zmianowość wydawania posiłków;

7) Załącznik nr 7 – instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni;

8) Załącznik nr 8 – monitoring codziennych prac porządkowych;

9) Załącznik nr 9 – prawidłowe nakładanie i zdejmowanie maseczki;

10)Załącznik nr 10 – prawidłowe nakładanie i zdejmowanie rękawic;

11)Załącznik nr 11 – lista osób przebywających w tym samym czasie w tej samej części Przedszkola;

12)Załącznik nr 12 – potwierdzenie zapoznania się z procedurą BHP

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )